Gjöld fyrir leikskóla og frístund á tímum COVID - Op?aty za przedszkole i czas wolny w okresie COVID - Changes on fees for preschool and leisure

 

Í þeim samfélagslegu aðstæðum sem nú eru leggur Samband íslenskra sveitarfélaga höfuðáherslu á
að fylgja í einu og öllu fyrirmælum opinberra aðila sem stýra aðgerðum til varnar útbreiðslu COVID
veirunnar. Föstudaginn 13. mars 2020 settu sóttvarnarlæknir, fulltrúi almannavarna,
forsætisráðherra, menntamálaráðherra og heilbrigðisráðherra fram tilmæli um skipulag skólahalds
næsta mánuðinn vegna stöðunnar.

Eins og þið hafið öll fundið fyrir hefur skólastarf raskast líkt og margt annað í samfélaginu. Nú reynir á samtakamátt samfélagsins og í ljósi þess er biðlað til þeirra sem tök hafa á að vera með börn sín heima að gera það í stað þess að setja þau í leikskóla, til dagforeldra eða á skólasel. 

Með tilliti til þessa hefur Suðurnesjabær tekið ákvörðun um að veita afslætti af gjöldum með eftirfarandi hætti frá og með 16. mars sl.:

  • Foreldrar sem hafa tekið ákvörðum um að nýta ekki dvalartíma sinn á meðan að samgöngubann varir fá 100% afslátt af gjöldum.
  • Foreldrar sem nýta þjónustu greiða einungis fyrir þá þjónustu sem nýtt er.

 

Sé óskað eftir nánari upplýsingum er bent á viðkomandi stofnanir. 

Endurútreikningur gjalda mun taka tíma og biðjum við viðskiptavini um að sýna þolinmæði í ljósi aukins álags.

Virðingarfyllst,

Aðgerðastjórn Suðurnesjabæjar

----------------------

In the current situation where we´re all fighting against COVID 19 and due to a ban on public events and gatherings some changes have been made on fees for preschool and leisure in Suðurnesjabær.

If you or one of your family members are in the good situation to stay at home with your child, we kindly ask you to do so instead of use the service of preschool or leisure at school.

With that in mind has been decided to grant a discount on fees as follows from March 16th :

• Parents who have made the decision not to use ordered service will receive a 100% discount on service fees.

• Others will only pay for the limited service they use.

Further information will be given at relevant agencies or school.

Please keep in mind

Recalculating fees will take time and we kindly ask all customers to be patient in this difficult situation.

Respectfully,

The Action Bard of Suðurnesjabær

------------------

Op?aty za przedszkole i czas wolny w okresie COVID

W obecnej sytuacji spo?ecznej Stowarzyszenie Gmin  Islandzkich k?adzie nacisk na przestrzeganie dyrektyw w?adz publicznych, które kontroluj? ?rodki zapobiegaj?ce rozprzestrzenianiu si? wirusa COVID. W pi?tek 13 marca 2020 r. g?ówny epidemiolog, przedstawiciel Obrony Cywilnej, premier, minister edukacji i minister zdrowia wydali zalecenia dotycz?ce organizacji szkolnictwa w przysz?ym miesi?cu z powodu obecnej sytuacji.

Jak wszyscy odczuli, szkolnictwo zosta?o zak?ócone, podobnie jak wiele innych rzeczy w spo?ecze?stwie. Teraz s? próby organizacji w ?wietle nowej sytuacji, i jest to informacja skierowana do tych rodziców, którzy zdecydowali si? na pozostanie w domu z dzie?mi, nie wysy?aj?c ich do przedszkola, niani czy ?wietlicy

Maj?c to na uwadze, Suðurnesjabær postanowi?o przyzna? zni?k? na op?aty od 16 marca w nast?puj?cy sposób:

• Rodzice, którzy zdecydowali si? ca?kowicie pozostawi? dzieci w domu podczas zakazu otrzymaj? 100% zni?ki na op?aty.

• Rodzice korzystaj?cy z us?ugi  wed?ug nowego planu p?ac? tylko za dni us?ugi.

Dalsze informacje mo?na uzyska? od odpowiednich instytucji.

Ponowne naliczanie op?at zajmie troch? czasu i dlatego prosi si? klientów o cierpliwo??.

Z powa?aniem,

Suðurnesjabær