Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie!

Ríkislögreglustjórinn

Almannavarnardeild

 

Obecnie szko?y dzia?aj? zgodnie z planami reagowania, stosownie do okoliczno?ci, w ?wietle instrukcji G?ównego Epidemiologa i Departamentu ds. Ochrony Ludno?ci. Istotne jest, aby uczniowie, rodzice i opiekunowie równie? stosowali si? do tych zalece?.

Choroba

Zalecamy, aby uczniowie, u których wyst?pi?a gor?czka lub objawy przypominaj?ce symptomy zaka?enia koronawirusem COVID-19, nie przychodzili do szko?y w czasie, gdy obowi?zuje poziom zagro?enia zarz?dzony przez Departament ds. Ochrony Ludno?ci.
Do g?ównych objawów nale??: gor?czka, kaszel, zm?czenie, bóle mi??ni i ko?ci lub bóle g?owy. Dolegliwo?ci ze strony uk?adu pokarmowego (ból brzucha, nudno?ci/wymioty, biegunka) nie s? typowe dla zaka?enia wirusem COVID-19, ale wymagaj? obserwacji.
Wa?ne jest ?cis?e monitorowanie zalece? Dyrektora Medycznego S?u?by Zdrowia (Medical Director of Health), z których najnowsze mo?na znale?? na stronie internetowej Dyrektora. Niedawno wydano instrukcje dla osób zagro?onych zaka?eniem wirusem COVID-19.
Uczniowie obj?ci kwarantann? mog? w pewnym zakresie kontynuowa? nauk?, ponadto nale?y do?o?y? wszelkich stara?, aby zaistnia?e okoliczno?ci w jak najmniejszym stopniu wp?ywa?y na proces nauczania.

Podró?e
Poniewa? definicje obszarów niebezpiecznych szybko si? zmieniaj?, zach?camy rodziców i opiekunów do ?ledzenia tego typu informacji i brania ich pod uwag? przy podejmowaniu decyzji o wyjazdach, a tak?e wdra?ania odpowiednich ?rodków ostro?no?ci po powrocie z podró?y.

Informacje na temat obszarów niebezpiecznych mo?na znale?? tutaj.

W razie w?tpliwo?ci dotycz?cych konieczno?ci poddania si? kwarantannie po powrocie z zagranicy wa?ne jest, aby w tej sprawie zwróci? si? o porad? do placówek opieki zdrowotnej lub zadzwoni? pod numer 1700 przed powrotem ucznia do szko?y.

W pozosta?ych kwestiach nale?y pami?ta? o podstawowej zasadzie, która mówi:
? najwa?niejsza jest higiena. R?ce nale?y dok?adnie i cz?sto my? wod? i myd?em. Dobrym pomys?em jest te? stosowanie ?elu lub p?ynu odka?aj?cego do r?k, je?eli nie s? w widoczny  sposób brudne.
? Przy kas?aniu lub kichaniu lepiej jest zas?ania? si? ?okciem lub chusteczk?, ni? robi? to d?o?mi lub nie zas?ania? si? niczym.
? Nale?y pami?ta?, aby jak najrzadziej dotyka? r?kami twarzy, np. oczu, ust i nosa, poniewa? s? to drogi, którymi wirus wnika do organizmu.
? Nale?y unika? obejmowania si?, ca?owania i przytulania; zamiast tego wystarczy u?miech. To pozwoli unika? zaka?enia siebie i innych.
? Nale?y tak?e unika? bliskiego kontaktu z osobami ju? choruj?cymi.
? Niezb?dne jest zachowanie spokoju i przestrzeganie instrukcji i zalece?.
Wa?ne jest, aby?my wszyscy wspólnie starali si? spowalnia? rozprzestrzenianie si? wirusa.